Orange Sail

Belongs to Shaman
?

Unlocks the Plain Orange Sail boat skin.