Orange Sail

Belongs to shaman
?

Unlocks the Plain Orange Sail boat skin.